China Factory166 Qingxi Road, Zhongshang, Guangdong, China| +86 760 870 1070| flexilight@wideloyal.com.hkCONTACT US